Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT). Đây sẽ là đầu mối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 1671/QĐ-BTTTT về việc Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Vietnam Cybersecurity mergency Response Teams/Coordination Center – VNCERT/CC). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2019. 

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam là đơn vị trực thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT). Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin. 

Ảnh minh họa: Trọng Đạt

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập với chức năng đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm còn có vai trò quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố, kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin. 

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam là đầu mối hợp tác quốc tế của Việt Nam với các cơ quan, tổ chức có chức năng ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam gồm:

1. Xây dựng, trình Cục trưởng Cục An toàn thông tin phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án và các hướng dẫn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

3. Điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; là đầu mối của Cục An toàn thông tin để phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

4. Thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn thông tin đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật.

5. Cấp và thu hồi giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; thực hiện đánh giá hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Cục An toàn thông tin.

6. Hướng dẫn, tổ chức và thực hiện hoạt động diễn tập, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin; tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị về an toàn thông tin; cấp chứng nhận, chứng chỉ về an toàn thông tin, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng, huấn luyện lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin. Thúc đẩy sự hình thành và phát triển các đội ứng cứu, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên cả nước. Tổ chức và điều hành hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

8. Hợp tác quốc tế với các tổ chức ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin mạng; tham gia triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

9. Quản lý, duy trì và phát triển hệ thống kỹ thuật phục vụ công tác ứng cứu sự cố, đào tạo, diễn tập, kiểm định an toàn thông tin mạng và hệ thống kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống, ngăn chặn thư điện tử rác, tin nhắn rác.

10. Thực hiện thu thập, thống kê, báo cáo số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu về ứng cứu sự cố, kiểm định an toàn thông tin và phòng, chống, ngăn chặn thư điện tử rác, tin nhắn rác.

11. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng và công nghệ thông tin.

 12. Tổ chức cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công; được thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng và dịch vụ khác phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật nhằm tạo thêm các nguồn thu để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động và phát triển hoạt động sự nghiệp.

13. Thực hiện nghiên cứu, phát triển, chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin mạng.

14. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, các nguồn tài trợ và kinh phí hợp pháp khác cho các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục An toàn thông tin giao..

Quyết định về sự ra đời của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam sẽ bãi bỏ Quyết định số 1443/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Quyết định số 243/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin.

Trọng Đạt

Share.

Bình luận