Đã có người kiềm chế được quyền lực của CEO Facebook

0 15

Hội đồng Giám sát Độc lập sẽ xem xét cân nhắc những quyết định có liên quan đến chính sách của Facebook theo cách độc lập và có quyền phản bác ý kiến của CEO Mark Zuckerberg.

Bạn cũng có thể thích